EUPOLGÁR

Ez a TV blog az amatőr ONLINE videokommunikáció értelméről, lehetőségeiről  autonóm embereknek szól, autonóm emberek által autonóm emberekről, mindezt az EU demokrácia szemüvegén keresztül.

Az EUPOLGÁR-TV az autonóm Reál-Demokraták szabad amatőr hírforrása (kezdetben) Dunaújvárosban és környékén, később egyre több régióban. A REÁLDEM nem párt hanem egy civil értékszövetség, egy mozgalom, amely az európai szabadságérzetet a reális demokráciát akarja bemutatni és ápolni, az Egyetemes Emberi Jogok viszonyítási pontjai alapján.

Célja, az autonómiák hálózatára épülő, szociálisan igazságos társadalom Magyarországon, amelyben az egyéni alap jövedelmek az ország teljesítményéhez arányosan igazodnak,  állampolgári jog feltétel nélkül a létminimum forrása.Európai Magyarországról adunk reális hírt!

A haladás, a haza, az igazság, a szolidaritás, és Európa demokráciája – ezek a legfontosabb ügyek, amelyekben a nemzeti konszenzus az elmúlt évtizedben sérült: ezek mentén újra kell, és újra is fogjuk kötni a magyar és magyar közti szövetséget lakóhelyünkön is, hogy a felzárkózás félbe maradt programját beteljesítsük és az elkövetkező évek végre ne a múlt folytatását, hanem a jövőnk kezdetét jelentsék.

Uniós tagságunk, az euroatlanti szövetségesi rendszerekben való részvétel olyan siker, amelyekért magyarok nemzedékei küzdöttek, és amelyeket a gyermekeink jövője érdekében meg kell védenünk. Kevesen tudják mit jelent hogy a demokratikus pártok mozgalmak olyan Magyarország felépítéséért dolgoznak minden szinten, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban következetes támogatója az európai integráció folytatásának, minden régióban, városban és faluban.

A TÁRSADALOM SZÖVETE
Autonóm emberek és autonómiák minden szinten, 

Az alapok:
Az autonómia nem szükségszerűen kapcsolódik a nemzeti és etnikai kisebbségek kérdésköréhez. A kisebbségekre jellemző autonómiaformáktól meg kell különböztetnünk a helyi közigazgatási autonómiát, a helyi önkormányzatot, vagy egyszerűen a közigazgatási autonómiát, az intézményi és közösségi autonómiákat, a személyes felelősséget vállaló alkotó autonóm embert.

A közigazgatási autonómia feltételezi a szervezkedési (a helyi közigazgatási szervek tagjainak szabad megválasztása), funkcionális (a helyi szervek kompetenciája minden, a helyi közösséget érintő ügyre kiterjed) valamint gazdasági szabadság megvalósulását. 

Autonómia alatt általánosan véve a helyi autonómiát értjük, mely egy demokratikus jogállam esetében egyrészt az állami hatalom decentralizációját jelenti, másrészt a központi hatalom bizonyos
részeinek átruházását a helyi közigazgatási egységekre olyan feladatok megoldására, melyek helyi jellegűek és helyileg rendezhetőek a legmegfelelőbben. 

Ennek értelmében az autonómia szoros kapcsolatban áll a szubszidiaritás fogalmával, miszerint a jogosítványokat a lehető legközelebbi szintre kell levinni ahhoz a közösséghez, amelyekre a döntések vonatkoznak. Valójában, az autonómia „klasszikus” formája eltérő kontextusokban jelenik meg, mint amilyen a városok és falvak helyi autonómiája, vagy a különböző testületi autonómiák, mint például az egyetemi autonómia. 

A kisebbségi jogok vonatkozásában az autonómia intézménye egyike a lehetséges megoldásoknak, azoknak a jogi eszközöknek, melyek a kisebbségi csoportok fennmaradását és boldogulását hivatottak szolgálni. A kisebbségi autonómia sokkal szélesebb körű jogosítványokat feltételez, mint a fentiekben vázolt közigazgatási autonómia. 

Amennyiben a kisebbségi jogok különféle megnyilvánulási formáinak rangsorolását célozzuk meg az alapvető jogoktól az átfogó jogosítványok irányába, úgy a kisebbségi jogok hierarchiájának alsó szintjén a diszkrimináció tilalmának, valamint az egyenlőségnek az elve áll. A következő fokozat a különleges jogok kategóriája, azon jogoké, melyek a kisebbségi csoporthoz tartozó személy különbözőségét is figyelembe veszik. 

Ezen jogok biztosítása egyéni vagy kollektív szinten történhet. Amennyiben ezen kisebbségi jogok az önkormányzás egy bizonyos szintjét biztosítják, az autonómia letéteményesévé válnak. Az autonómia a kisebbségi jogok hierarchiájának felső szintjén foglal helyet, és a kisebbség számára az állam keretében elérhető legmagasabb státust jelenti. 

A kisebbségi autonómia lényege az önkormányzás, általában kulturális, gazdasági valamint társadalmi ügyekre terjed ki, ugyanakkor egyes esetekben korlátozott nemzetközi jogosítványokat is magába foglalhat. Ha egy közösség saját ügyeiben autonóm módon kíván eljárni, ezen ügyek intézése céljából sajátos, közhatalmi jogosítványokkal ellátott intézményt, az autonóm közösség önkormányzatát hozza létre. 

A közösség voltaképpen szabad önkormányzata révén válik autonómmá, illetve az önkormányzat megléte minimális elvárás, szükséges feltétele az autonómiának.

Az autonóm ember:
Autonóm az az ember, aki fizikai és pszichológiai korlátozottságok nélkül, vagyis külső és belső kényszertől mentesen, szabadon képes mérlegelni cselekvési alternatívák között, s az ily módon választott alternatívának megfelelően képes cselekedni.

Döntései akkor szabadok ha a társadalom működésével, hatékonyságával kapcsolatban is egyszerűen és hozzáférhetően tájékozódhat és tájékoztathat az egyetemes polgári jogoknak megfelelően!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Egy kép, ezer szó, egy perc videó ezer kép, élj vele! :-)